Her samler vi presseklipp fra avisene opp gjennom årene. De forteller en del om utviklingen i området opp gjennom årene, og hva man var opptatt av:
Varingen 24. august 1951:

Årmøte i Tumyrhaugen Vel

Medlemmene i Tumyrhaugen Vel har stått for en fantastisk dugnadsinnsats. I løpet av det siste året har dugnadsinnsats bidratt til å gjøre ferdig Solveien mellom Granveien og Skogveien, og krysset Tumyrhaugen-Høgdaveien er også blitt betydelig utbedret.

Til nytt styre for velforeningen ble følgende valgt: Formann Gundersen (Skogveien), viseformann Ødegård (Utsiktsvien), kasserer Tørrmoen (Høgdaveien), sekretær Rolf Hansen (Tumyrveien) og styremedlem F. Werner (Lyngveien). Valgkomité: Utsiktsveien - Pasieski, Skogveien - Nygård, Høgdaveien - Stensrud og Tumyrveien - Pedersen. 

Sakset fra Varingen "Varingen for 50 år siden", 24. august 2001

 

Varingen høsten 1955:

Nordre Nittedalsvellene stiller egen liste

Togdiskusjon resulterte i direkte kommunalpolitikk

Forrige kommunevalg hadde nittedølene 4 lister å velge mellom da de skulle stemme. Denne gangen blir det 5. Foruten Arbeiderpartiets, Bondepartiets, Høires og Kommunistenes lister er det kommet en ny, nemlig Nordre Nittedalvellenes Fellesliste. Det var på et møte på "utheim" søndag det ble besluttet å sette opp den sistnevnte listen, og navnet på den forteller hvem som er opphavsmennene. I en tid har et aksjonsutvalg vært i virksomhet og den 26. ds. da sendte det rundt et opprop til velgerne om å møte på "Utheim". Man kan si at den nye listen er født på toget, for det er de faste trafikkerende mellom Nittedal stasjon og Oslo som til stadighet har drøftet kommunens styre og stell, og er kommet frem til det de er misfornøyd med, og at stasjonsområdet og Rotnes krets er underrepresentert i herredsstyret. I dette området bor omlag 1/3 av bygdens stemmeberettigede ble det hevdet.

 

Varingen, fredag 16. september 1966:

Johs. Tjelle formann i Tumyrhaugen Vel

Ordinær generalforsamling ble avholdt på vellets hus 21/8 under ledelse av formannen, G. E. Nyquist.

Ordfører Westbye var innbudt for å gi en orientering om de framtidige utsikter for å få anlagt vann og kloakk i velområdet og om man kan regne med en snarlig utbedring av den livsfarlige jernbaneundergangen og utbedring av veiene. Man fikk inntrykk av at det ennå vil ta lang tid før noen virkelig bedring vil kunne påvises, da en reguleringsplan ennå ikke er påbegynt for dette velområde. Hva undergangen angår underhandles det for tiden med jernbanen om fordelingen av utgiftene.

De fleste av vellets veier er ennå ikke i tilfredsstillende stand. Det trenges derfor større summer til utbedring og vedlikehold. Selv om vellets økonomi er forholdsvis god vil man være avhengig av kommunens tilskudd om noen virkelig forbedring skal kunne skje.

Etter at årsberetning og regnskap ble vedtatt enstemmig ble følgende styre valgt, etter at formann G. E. Nyquist bestemt hadde frasagt seg gjenvalg:

Johs. Tjelle, formann. Thorleif Nyquist, viseform. Liv Ihle, kasserer. Helga  Nyquist sekr. Representant til A/S Velhuset og A/S Varingen, form. og sekr.

 

Utdrag fra Varingen fredag 8. desember 1950

Nittedal formannskap møte 30. november 1950

Skriv fra Tumyrhaugens vel som meddeler at Solvegen mellom Skogvegen og Granvegen nå er ferdig.

Håper at både Skogvegen og Solvegen blir brøytet av kommunens brøytebiler på samme måte som de øvrige veger blir det.

Vegstrekningen Solvegen mellom Skogvegen og Granvegen er besiktiget av vegtilsynsmannen som opplyser at angj. veg synes å være i bar stand, slik at Solvegen og Skogvegen nå må antas å kunne brøytes av kommunens brøytebiler.

Vedtak: Snøbrøytinga av Solvegen og Skogvegen overtas av kommunen. Arbeidet overtas straks.

 

Utdrag fra Varingen fredag 8. desember 1950

Aking i vegene og litt av hvert

Jeg vil straks ha sagt, at den beslutning styret i Tumyrhaugens Vel har truffet med hensyn til aking i visse nærmere angitte veger, er helt riktig.

Det holder på å utarte seg derhen, at ungene snart sagt holder på å dominere alt og alle. Det har til sine tider nesten ikke vært mulig å ferdes i vegene. En har måttet holde seg i grøften og selv der kunne en ikke føle seg sikker for de gapende og skrikende ungene, som kom i rekke og rad. Ungene behersket vegene helt og holdent. Og så den store risiko det er for barna selv med denne akingen. Særlig kritisk er jo nedre del av Tumyrvegen, Utsiktsbakken og bakken i Høgdavegen. Vegene er da ikke bygget i den hensikt at de skal være akeveger for ungene.

 

Varingen onsdag 1. mars 1989

Grendehus på Utheimtomta

Av lederne for Myhrerskaugen, Sørlihaugen, Tumyrhaugen og Nordre Nittedal Vel

Komitéen for eldreboliger på Utheim har et innlegg i Varingen fredag 24. februar. Dette innlegget bør ikke stå uimotsagt, fordi det etter vårt syn gir en såpass skjev framstilling av et hendelsesforløp:

1. Komitéen skriver "Vær med og bestem over området vårt - Ikke bare la Velhuskomitéen ta denne sentrale tomta fra våre eldre!". Det burde være nok å minne om at Velhuskomitéen er en komité som er valgt av årsmøtene i de fire vellene. Det er styret i A/S Velhuset der hvert vel har en fjerdedel av aksjene som utgjør komitéen. A/S Velhusets styre har fått sine fullmakter fra årsmøtene i de fire vellene, og har i hele planleggingsperioden løpende rapportert til velstyrene.

2. Utheimtomta er i reguleringsplanen fra 1955, som fremdeles gjelder, regulert til velhusformål. Det har i alle år vært klart at et grendehus kunne bli bygget der. Mange forsøk er gjort, men hver gang har forsøkene mislykkes p.g.a. økonomien. Nå ser det ut til vi kan få et grendehus på Utheimtomta på grunnlag av det forslaget som fremmes på årsmøtene.

3. I Varingen 24. februar opplyses det at man tar sikte på anleggstart i Kruttverkområdet om ca. et år. Etter vårt syn bør vi alle oppmuntre kommunen til å innpasse eldreboliger i dette nye området. Det bør aksjonskomitéen og velstyrene ha en felles interesse av, og da kan vi få et antall eldreboliger som monner, integrert i et større miljø.

4. I motsetning til komitéen vil vi oppfordre alle til å møte fram på velårsmøtene og stemme for det grendehus som vi har hatt planer for så lenge.