I 1923 ble spørsmålet reist om at vellet kunne få overta noen av parkene i vellet. Det var da liten interesse fra grunneierens side, men i 1931 Hadde vellets daværende leder, skreddermester Brinch, man et møte med oberst Fougner, som da erklærte seg villig til å skjøte over de aktuelle parkområder til vellet. Tomtene var Utsiktsparken, gnr 15 bnr 253 og Høgdaparken gnr. 15 bnr. 252. Tomtene ble skjøtet over til Tumyrhaugen Vel som gave 20. august 1933.   

Det ble senere sendt en takkeskrivelse til Fougner etter denne sjenerøse gaven.

Så begynte man å legge planer om å bygge et velhus på parken på hjørnet Utsiktsveien - Solveien.  I styremøte i 1934 ble det besluttet å innhente tilbud på materialer, og i september besluttet man å sette av et beløp for å dekke de første byggekostnadene.

I 1935 ble det lagt inn strøm i huset, og første velmøte i Utsiktsparken ble avholdt. 17. juli.

Det ble i årene fremover arrangert en rekke velfester og arrangementer i huset. Den årlige høstfesten i august trakk folk fra hele bygda. Noe fyll og bråk fulgte dessverre med, men arrangementene var svært populære og brakte mange kroner inn i velkassa. 

I forbindelse med vellets 20-årsjubileum i 1941 ble det holdt en revyforestilling som ble svært godt mottatt og besøkt av ca 500 mennesker. Sammen med vellets høstfest brakte arrangementene inn 1400 kroner.

I dag er det bare litt av grunnmuren igjen. Tomta er fremdeles eid av Tumyrhaugen Vel og er for tiden regulert som grøntareal.

Vårt nye velhus - samarbeidsprosjektet med de andre stasjonsvellene - heter Utheim grendehus.

Vellet eier i tillegg en trekant-tomt på hjørnet av Høgdaveien og Lyngveien.

skjote_utsiktsparken

skjote_utsiktsparken2